1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij magicdarts.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij magicdarts.nl als leverancier van producten optreedt.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen, Acties

3.1 Alle aanbiedingen en acties van magicdarts.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.2a magicdarts.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en drukfouten blijven ten allen tijde voorbehouden.
3.2b magicdarts.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.
3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.
3.4 De ‘mystery’ kortingscode actie, is een actie die gebaseerd is op het totale aankoop bedrag van 7 voltooide bestellingen, hier word een bedrag naar uitgekeerd.
3.5 Acties Magic Darts
Meedoen aan een actie van Magic Darts ga je automatisch akkoord met de actievoorwaarden. Deelname aan een actie is uitsluitend mogelijk wanneer de volledige gevraagde gegevens zijn ingevuld. Deze (persoons)gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Winnaars krijgen uiterlijk twee weken na afloop van de actie persoonlijk bericht. Als de winnaar niet reageert binnen 14 dagen na de uitslag, zal een andere winnaar gekozen worden.
De prijzen die uitgegeven worden met deze actie zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.Deelname is geheel gratis.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Magic Darts is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaars mogelijkerwijs geen bericht zouden krijgen.
Indien een prijswinnaar niet de gevraagde volledige gegevens ingevuld heeft, vervalt zijn of haar recht op een prijs en zal de prijs aan een andere deelnemer worden toegekend.
Magic Darts is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal een herziene versie van de voorwaarden zo snel mogelijk op de actiepagina worden gepubliceerd. Magic Darts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of indirect.

4. Overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst tussen magicdarts.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door magicdarts.nl. magicdarts.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt magicdarts.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijs en levering

5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door magicdarts.nl.
5.4 magicdarts.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn; Incoterms 2000), tenzij anders overeengekomen.
5.6 magicdarts.nl behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.
5.7 Bij bestellingen levert magicdarts.nl binnen 2 (twee) werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.
5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. magicdarts.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
5.9 magicdarts.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van magicdarts.nl.
5.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.
5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat magicdarts.nl hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door magicdarts.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 magicdarts.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van magicdarts.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de magicdarts.nl en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op magicdarts.nl sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

7. Verzendkosten producten

7.1 Alle prijzen van de producten op de sites van magicdarts.nl zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven en boven de 30 euro gratis verzonden in Nederland).

8. Veilig betalen

8.1 Volgens geldende betaalmethode producten betalen. Keuzemenu krijgt u na goedkeuren van deze voorwaarden.

9. Retour producten

9.1 Producten, die u magicdarts.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. (geldt niet voor maatwerk) De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl
9.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door magicdarts.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, mits voldoende gefrankeerd (eigen kosten). tenzij dit product niet meer voorradig of “end of life” is. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl
9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door magicdarts.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met magicdarts.nl
9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, mits voldoende gefrankeerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met magicdarts.nl
9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
10.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u magicdarts.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan magicdarts.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 magicdarts.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van magicdarts.nl, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen magicdarts.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien magicdarts.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van magicdarts.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens

14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door magicdarts.nl nageleefd.
14.2 magicdarts.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

15. Diversen

15.1 Indien u aan magicdarts.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is magicdarts.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan magicdarts.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden, 15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met magicdarts.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door magicdarts.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16. Wijziging algemene voorwaarden

16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door magicdarts.nl worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van magicdarts.nl. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 63865599